Prawo Karne

Kancelaria zapewnia profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach:

  • w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze m.in. poprzez: udział w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania, udział w posiedzeniach aresztowych oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych,
  • w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu,
  • w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Kancelaria reprezentuje również oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym zajmuje się sporządzaniem prywatnych aktów oskarżenia.

Nasz adwokat do spraw karnych świadczy także fachową pomoc prawną pokrzywdzonym, poczynając od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego, aż do wydania prawomocnego orzeczenia.

Zakres pomocy prawników obejmuje m.in.:

  • sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych,
  • składanie wniosków dowodowych,
  • wnoszenie środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.

Adwokat karnista prowadzi m.in. sprawy karne z zakresu szeroko pojętych postępowań gospodarczych, w sprawach nieletnich, karnych skarbowych, korupcyjnych, dotyczące przestępstw narkotykowych, tzw. błędów w sztuce lekarskiej, wypadków komunikacyjnych (w tym popełnionych przez nietrzeźwych kierowców), przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu i in.

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria zapewnia:

  • obronę obwinionego (osoby, przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie),
  • reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego.
Jesteś klientem indywidualnym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.