Upadłość osób fizycznych

Pytanie do Kancelarii: Witam mam mnóstwo długów i nie jestem w stanie ich spłacić do tego mój syn zachorował i ma pierwsza grupę inwalidzką i nie mam żadnego majątku. Chce zapytać czy mogę ogłosić upadłość jednoosobowa ?
Odpowiedź: Z pytania wnioskuję, że chodzi o kwestie tzw. upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), które stały się niewypłacalni. Upadłość konsumencka ma z jednej strony na celu oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, czyli umorzenie całości lub części długu konsumenta w stosunku do jego wierzycieli, z drugiej zaś odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli. Z instytucji upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać konsumenci, którzy umyślnie sami się przyczynili do swojej niewypłacalności oraz którzy nie wykonują nałożonych na nich obowiązków.
Aby skorzystać z w/w instytucji należy w złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości do właściwego sądu upadłościowego.
Wniosek taki powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
4) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
6) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
8) oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3. Opłata od wniosku wynosi 30,00 złotych.
Kamil Wasilewski radca prawny Poznań

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.