Nowe Prawo działalności gospodarczej cz.2

W artykule tym postaram się przybliżyć kolejne istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany jakie przewiduje nowe Prawo działalności gospodarczej.
Ustawodawca postuluje zawarcie w Konstytucji dla przedsiębiorców reguł, zgodnie z którymi organ administracji publicznej ,wyznaczając przedsiębiorcy termin na dokonanie określonej czynności, będzie uwzględniał czas niezbędny do jej wykonania, słuszny interes prywatny oraz interes publiczny. Powyższa zasada znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie termin nie jest wprost określony w przepisach prawa, przyczyniając się do ograniczenia dowolności działań organów administracji publicznej. W związku z tym, że nie jest możliwe abstrakcyjne wskazanie „rozsądnych terminów”, organ każdorazowo będzie musiał ocenić, jaki termin jest rozsądny.

Niespełnione przesłanki

Kolejna propozycja z Konstytucji dla przedsiębiorców dotyczy informowania przedsiębiorcy o niespełnionych przez niego przesłankach. W myśl przedmiotowej regulacji przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji w sprawach wszczynanych na wniosek organ będzie wskazywać zależne od wnioskodawcy przesłanki, które nie zostały na dzień przesłania informacji spełnione, a których niespełnienie może stanowić podstawę wydania decyzji niezgodnej z wnioskiem przedsiębiorcy. Inaczej mówiąc celem tej regulacji jest uniknięcie wydania rozstrzygnięcia negatywnego, gdy wydanie decyzji pozytywnej jest możliwe, choć dopiero po dokonaniu przez stronę określonych czynności faktycznych lub prawnych, które nie zostały dokonane lub ustalone w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ.

Mediacja w nowym Prawie działalności gospodarczej

Nowość stanowią przepisy, zgodnie z którymi organ administracji publicznej mógłby, w sprawach, w których charakter sprawy na to pozwala – przy udziale niezależnej (bezstronnej) osoby – mediatora, wyjaśnić motywy swoich zamierzeń, a także uzyskać stanowisko stron (strony) w tym względzie, co w efekcie mogłoby doprowadzić do szybszego rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie z konstytuującą la przedsiębiorców mediacja będzie mogła być przeprowadzona z inicjatywy strony lub organu administracji publicznej. Wszystkie strony postępowania administracyjnego oraz organ muszą wyrazić zgodę na mediację, co stanowić będzie wyraz dobrowolności mediacji. Funkcję mediatora będą pełnić osoby fizyczne wpisane na listę prowadzoną przez wojewodę. Koszty związane z udziałem mediatora ponosić będą uczestnicy spotkania mediacyjnego (strona albo organ) w równym stopniu.

Kontrola przedsiębiorców

Zgodnie z nowym Prawem działalności gospodarczej organy administracji publicznej powinny planować i organizować kontrole po uprzednim przeprowadzeniu identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa. Tzw. „analiza ryzyka” powinna wskazać, w jakim obszarze i u których przedsiębiorców ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy ryzyka określi właściwy organ kontroli lub organ nadrzędny.
W zakresie kontroli przedsiębiorcykonstytucji dla przedsiębiorców wprowadzono zakaz kontroli, w sytuacji gdy dotyczy ona sprawy, w której doszło do wydania przez ten organ ostatecznego rozstrzygnięcia, z wyłączeniem przypadków, kiedy organ prowadziłby kontrole, których celem byłoby sprawdzenie wykonania wspominanego rozstrzygnięcia.
Zakaz nie będzie miał zastosowania, gdy ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania w:
1) sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną;
2) związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny;
3) celu sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych organu, w związku z przeprowadzoną kontrolą.
Celem ww. rozwiązania jest ograniczenie czasu trwania kontroli. Ustawodawca proponuje również umożliwienie przedsiębiorcom skorzystania z instytucji złożenia sprzeciwu na przedłużenie czasu kontroli oraz nadaje im uprawnienie do złożenia skargi do sądu na postanowienie organu kontroli
Skontaktuj się z nami już dziś – Kancelaria prawna

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.