Jak starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć skazany, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, zatem nie został osadzony w zakładzie karnym. Jeśli otrzymaliśmy już wezwanie do stawienia się z Zakładzie karnym (Areszcie śledczym) należy – wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary – złożyć wniosek o niezarządzanie przez Sąd doprowadzenia skazanego do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku, i tym samym wstrzymanie wykonania kary. Ponieważ w innym przypadku przy pierwszej kontroli policyjnej skazany może zostać zatrzymany.
 

Przesłanki odroczenia kary pozbawienia wolności.

Kodeks karny wykonawczy przewiduje dwie grupy przyczyn odroczenia wykonania kary. Zgodnie z art. 150 k.k.w. Sąd musi odroczyć wykonanie kary w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary przez skazanego. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.
Art. 151 kodeksu karnego wykonawczego przewiduje tzw. fakultatywne przyczyny odroczenia wykonania kary. W takich sytuacjach sąd może, ale nie musi odroczyć wykonania kary. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Jako przykład można wskazać chorobę członka rodziny, wymagającą opieki, której nikt inny – poza skazanym – zapewnić nie może czy pozostawanie przez skazanego jedynym żywicielem rodziny. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.
 

Okres na jaki następuję odroczenie wykonania kary.

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub o kobietę w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania nad nim opieki; okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.
Od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności uiszcza się opłatę sądową w wysokości 80 zł. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego, który orzekł w pierwszej instancji karę pozbawienia wolności.
Kamil Wasilewski kancelaria prawna Poznań

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.