Jak uzasadnić pozew o alimenty? Pozew o alimenty uzasadnienie

Każda rodzina jest inna – inaczej zarabia, pracuje o różnych porach dnia, ma różne możliwości zaspokojenia potrzeb i jest różnie skonfigurowana. Te różnice powodują, że niemożliwe jest wypracowanie jednego, uniwersalnego pozwu o alimenty. Możliwe jest natomiast wskazanie konkretnych segmentów i ogólnego schematu, które mogą skutkować szybką i skuteczną sprawą alimentacyjną. Jak uzasadnić pozew o alimenty? Przeczytaj nasz artykuł: Pozew o alimenty – uzasadnienie.

Czym są alimenty?

Warto zacząć od tego, czym one są i kogo dotyczą. Alimenty to regularne świadczenia osób fizycznych na rzecz innych osób fizycznych wynikające z:

  • pokrewieństwa,
  • powinowactwa i
  • małżeństwa.

Rodzice są zobowiązani, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, do zapewnienia środków na wychowanie i utrzymanie dziecka do momentu, aż będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać.

Wysokość alimentów

Tak jak niemożliwe jest stworzenie uniwersalnego wzoru uzasadniającego pozew, tak niemożliwym jest wskazanie uniwersalnej kwoty i granicy świadczeń alimentacyjnych. Na wysokość przyznanych alimentów składają się dwa podstawowe elementy: potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców.

Potrzeby dziecka – jak uzasadnić pozew o alimenty?

Każde dziecko inaczej spędza wolny czas, interesuje się innymi rzeczami, je różne rzeczy, ubiera się inaczej i jest w różnej kondycji zdrowotnej:

  • Kacper ma 7 lat i od 2 lat uczęszcza na treningi żużlowe. Mieszka w Warszawie. Koszty eksploatacji sprzętu, wyposażenia, opłat członkowskich a wreszcie paliwa i dojazdu na stadion to ok. 1000 zł miesięcznie.
  • Antek to 10 letni chłopiec z biednej rodziny, który nie ma specjalnych zainteresowań. Nie uczęszcza na żadne dodatkowe zajęcia karate, lekcje angielskiego ani kursy plastyczne. Lubi kopać piłkę. Mieszka na wsi. Aby czuć się dobrze wśród kolegów potrzebuje rocznie 3 piłek i 2 pary butów i 2 komplety stroju piłkarskiego. Jest to wydatek średnio ok. 70 zł miesięcznie.
  • Ania ma poważną wadę anatomiczną kręgosłupa. Codziennie uczęszcza na zabiegi rehabilitacyjne, co dwa dni musi chodzić na masaże. Pomoc oferowana przez NFZ jest niewystarczająca. Miesięczne wydatki na prywatne zabiegi Ani to ok. 3 tys. złotych.

Każdy przypadek jest inny i unikatowy.

Możliwości socjalne rodzica

Aby sąd mógł rzetelnie orzec o wysokości alimentów, musi wziąć pod uwagę wysokość aktualnych zarobków i sytuacji materialnej obojga rodziców. Zarówno rodzic wychowujący dziecko jak i ten, który uchyla się od płacenia na rzecz jego utrzymania powinni przedstawić wysokość dochodów i podeprzeć się odpowiednimi zaświadczeniami. Ważne jest to, że dowody nie muszą mieć postaci fizycznej – mogą to być także m.in. zeznania świadków.

W przypadku pozwanego, pod uwagę bierze się zarówno rzeczywiście uzyskane dochody jak i zarobki, które mógłby on uzyskać przy właściwej staranności stosownie do swoich sił. Zasada ta jest szczególnie istotna w przypadku ukrywania przez rodzica części lub całości otrzymywanego dochodu.

Warunki socjalne rodziców pracujących w branży IT będą inne, niż tych pracujących na stanowisku kasjera. W przypadku utraty pracy, możliwa jest modyfikacja orzeczenia sądowego na wniosek pozwanego.

pozew o alimenty uzasadnienie

Elementy dobrego uzasadnienia pozwu – jak uzasadnić pozew o alimenty?

Uzasadnienie pozwu o alimenty powinno ukazać prawdziwy obraz rzeczywistości dziecka i jego rodziców. Tylko konkretne i szczegółowe informacje o kosztach utrzymania i warunkach materialnych mogą zagwarantować sprawiedliwą wysokość przyznanego świadczenia.

Do elementów, które koniecznie powinny pojawić się w uzasadnieniu należą:

  1. Ogólna sytuacja rodzinna – podstawowym elementem, który musi znaleźć się w uzasadnieniu pozwu jest przedstawienie aktualnej sytuacji rodzinnej. Istotne jest, aby podać datę urodzenia dziecka/dzieci i dołączyć odpis aktu urodzenia (w zależności od tego, czy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego czy pozamałżeńskiego dołączamy odpowiednio odpis skrócony lub zupełny).
  2. Koszty utrzymania – należy wskazać, jakie koszty ponosi rodzic w związku z utrzymaniem dziecka. Wchodzą w nie środki związane m.in. z wyżywieniem, ubraniami, kosmetykami czy dodatkowymi zajęciami.
  3. Sytuacja materialna ojca i matki (opiekunów) – należy określić wszelkie dochody i zarobki ojca i jeżeli to możliwe, podeprzeć odpowiednimi dokumentami (np. deklaracja PIT za poprzedni rok, czy umowa o pracę), które to potwierdzają. Zeznanie świadka jest równie ważne co zaświadczenie w formie papierowej.
  4. Ciężar utrzymania – należy wskazać na kim spoczywa ciężar utrzymania dziecka. W tym przypadku warto wiedzieć, że osobiste zajmowanie się dzieckiem przyczynia się do obniżenia wysokości alimentów.

Opisanie w uzasadnieniu każdego z tych segmentów, zwiększa szansę na szybkie zakończenie sprawy i sprawiedliwe określenie warunków finansowych stron. Poniżej znajdą Państwo przykładowy wzór uzasadnienia pozwu o alimenty

Jak uzasadnić pozew o alimenty? Pozew o alimenty – uzasadnienie.

1. Ogólna sytuacja rodzinna.

Pozwany jest ojcem małoletniej powódki, urodzonej 4 lipca 2013 roku w Częstochowie. Po rozwodzie, pozwany dobrowolnie łożył na otrzymanie małoletniej do 1 czerwca 2019 roku. Z jego środków zakupiony został rower, komputer, ubrania oraz pokryły część opłat za zajęcia z języka angielskiego. Od 1 czerwca 2019 roku pozwany nie przekazał żadnych środków na rzecz powódki i nie utrzymuje z nią kontaktu.

2. Koszty utrzymania

Koszty miesięcznego utrzymania powódki to ok. 1200 zł. Na tą kwotę składa się: wyżywienie szkolne, ubrania, kosmetyki i zajęcia języka angielskiego.

3. Sytuacja materialna ojca

Pozwany jest lekarzem, który posiada wysokie możliwości zarobkowe. Zatrudniony jest w przychodni lekarskiej „Lekarze dla ludzi” oraz „Słoneczny Brzeg” we Wrocławiu. W swojej pracy zarabia 6000 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo posiada mieszkanie we Wrocławiu, które aktualnie wynajmuje.

4. Sytuacja materialna matki

Matka (powódka) odpowiada za utrzymanie czystości w przychodni lekarskiej „Onomatopeja” we Wrocławiu. Z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2600 zł brutto i jest to jej jedyne źródło dochodu.

5. Ciężar utrzymania

Obecnie cały ciężar utrzymania małoletniej powódki spoczywa na matce. Bezsprzecznie pozwany winien współodpowiadać za zaspokajanie aktualnych potrzeb finansowych powódki.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.