Eksmisja małżonka stosującego przemoc

Dwa lata pandemicznych ograniczeń i niepewności przyniosły wiele strat, nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. Jak wskazują eksperci, spowodowało to eskalację rodzinnych konfliktów, a co za tym idzie, niestety wzrost przypadków przemocy domowej. Czy jest coś, co w sytuacji zagrożenia może zapewnić ochronę? Tak, może być nią eksmisja osoby stosującej przemoc domową – temat mojego dzisiejszego wpisu.

Czym jest eksmisja?

Przez określenie eksmisja należy rozumieć szereg czynności, które zmierzają do pozbycia się ze wspólnie zajmowanego lokalu niechcianej osoby. Chyba najczęściej słyszymy o mężu, który stosuje przemoc wobec żony i dzieci. Mimo że tak się ”utarło”, to należy zdać sobie sprawę z tego, że sprawcą przemocy, o którego wyeksmitowanie ze wspólnego lokalu można wnioskować, może być także:

  • wstępny, 
  • zstępny, 
  • rodzeństwo, 
  • powinowaty w tej samej linii lub stopniu, 
  • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek,
  • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

Kto i kiedy może wnioskować o eksmisje?

Jak zostało wyżej wspomniane, nie tylko małżonek może wnioskować o wyeksmitowanie tego drugiego ze wspólnie zajmowanego lokalu. Istnieją jednak ściśle określone ustawowo przesłanki, które umożliwiają wszczęcie procedury w sprawie eksmisji. Należy pamiętać, że chodzi tutaj o pozbycie się kogoś ze wspólnie zajmowanego lokalu. Dlatego właśnie ustawodawca wskazał wspólne dla wszystkich przypadków warunki, które muszą być spełnione, aby nie dochodziło do nadużyć. Należą do nich:

  • wspólne zamieszkiwanie,
  • rażąco naganne zachowanie,
  • utrudnianie tym zachowaniem wspólnego zamieszkiwania.

Gdzie złożyć wniosek o eksmisję i jak on powinien wyglądać?

Eksmisja współmałżonka może zostać orzeczona tylko w wyjątkowych przypadkach, określonych przez sąd. Przesłankę stanowi naganne zachowanie naszego partnera, które uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Aby wszcząć procedurę eksmisyjną, trzeba złożyć do sądu rejonowego odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek, w którym udowodnimy winę współmałżonka. Osoba żądająca eksmisji musi poprzeć swoje stanowisko odpowiednimi dowodami. 

Przykłady wzorów wniosków możemy znaleźć w internecie – są ogólnodostępne. Ważne, aby zawierały najważniejsze informacje, takie jak: tytuł pisma, prawidłowe oznaczenie sądu, oznaczenie stron, daty i miejsca złożenia wniosku, czy oznaczenie żądania, o jakie wnosimy. Nie zapominajmy również o załącznikach w postaci  dowodów i dokumentów uzasadniających nasze żądanie. 

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych złożenie takiego pozwu do sądu to koszt 200 zł. Sąd nie ma ustawowo wyznaczonego terminu rozpatrzenia takiego pozwu.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.