Zwrot opłaty od pozwu

Osoby, które zdecydują się wnieść sprawę do sądu cywilnego, oprócz dostarczenia stosownego pisma przygotowanego, np. przez wykwalifikowanego adwokata lub radcę prawnego, są zobowiązane również do uiszczenia stosownej opłaty sądowej. W jaki sposób można zapłacić za proces? Czy można uzyskać zwrot opłaty sądowej? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach? Zachęcamy do lektury.

Opłata sądowa – czym jest?

Opłata sądowa to pieniężna danina publiczna, która musi zostać uiszczona przez uczestnika dowolnego postępowania sądowego jako ekwiwalent za wykonywane czynności sądowe. W postępowaniu cywilnym takiej opłacie podlega między innymi pozew, pozew wzajemny, apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, wniosek, pismo rozszerzające powództwo.

Opłaty sądowej można dokonać w formie bezgotówkowej, przelewając na bieżący rachunek sądu określoną sumę pieniędzy lub dokonując wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu. Istnieje również możliwość opłaty ekwiwalentu za czynności sądowe w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości. Znaki dostępne są w kasach zlokalizowanych w budynkach sądu lub też na stronie systemu e-Płatności.

Zwrot opłaty sądowej – kiedy przysługuje?

Są sytuacje, w których sąd zwraca całość bądź część opłaty sądowej. Poniżej przedstawimy kilka wybranych przykładów.

Całą, uiszczoną opłatę od pozwu zwraca się między innymi:

 • od pisma zwróconego nadawcy wskutek braków formalnych
 • pisma odrzuconego bądź też cofniętego, jeżeli czynności te nastąpiły przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia
 • w momencie złożenia apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, gdy uwzględniony zostanie środek zaskarżenia z powodu, np. naruszenia prawa
 • złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, aresztem czy zamiany grzywny na areszt
 • złożenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w razie jej uwzględnienia

Trzy czwarte uiszczonej opłaty zwraca się od:

 • pisma wszczynającego postępowanie w I instancji, w momencie, gdy w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem
 • skargi kasacyjnej lub skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nieprzyjętej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy
 • pozwu w postępowaniu upominawczym i w europejskim postępowaniu nakazowym, w momencie, gdy uprawomocnią się nakazy zapłaty.

Połowę uiszczonej opłaty zwraca się od:

 • pisma, które zostało cofnięte przed rozpoczęciem posiedzenia
 • pozwu o rozwód, separację, w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek obu stron, bez orzekania o winie
 • po uprawomocnieniu się wyroku, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2
 • pisma, rozpoczynającego postępowanie w instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej

Przedkładając do sądu stosowne pismo wszczynające sprawę w sądzie cywilnym, należy liczyć się również z koniecznością dokonania opłaty za czynności sądowe. Opłata ta zazwyczaj nie jest zwracana, jednak istnieje kilka sytuacji, w których można uzyskać częściowy lub całkowity zwrot kosztów. np. gdy pismo jest cofnięte, niezgodne z wymogami formalnymi, gdy w toku postępowania w sądzie I instancji doszło do ugody pomiędzy stronami w obecności mediatora, itp.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.