Jak skutecznie egzekwować postanowienia umowne w branży deweloperskiej?

Umowy zawierane między deweloperami a kupującymi lokale mieszkalne zabezpieczają interesy obu stron. Jednak co zrobić, gdy nabywca lokalu nie chce za niego zapłacić lub wycofuje się z zakupu niezgodnie z warunkami umowy? Dowiedz się, jak skutecznie egzekwować zapisy umowne i uzyskać odszkodowanie za ewentualnie straty.

Postanowienia i klauzule w umowie deweloperskiej

Podstawą dochodzenia swoich praw – czy to przez dewelopera, czy nabywcę nieruchomości – są precyzyjnie sformułowane umowy deweloperskie. W umowie przedstawione są prawa i obowiązki obu stron oraz klauzule, które mogą chronić interesy deweloperów m.in. przed rezygnacją nabywców z zakupu nieruchomości lub brakiem zapłaty za lokal.

Umowy deweloperskie powinny być więc szczegółowe i zawierać informacje zrozumiałe dla obu stron. Ważne są także klauzule dotyczące warunków rozwiązania umowy i ewentualnych kar za niewywiązanie się stron ze swoich zobowiązań. Najrozsądniejszym wyjściem jest przygotowanie dokumentów w porozumieniu z prawnikiem, by zabezpieczyć się na każdą możliwą sytuację oraz umieścić w umowach klauzule zgodne z obowiązującymi przepisami.

Jak deweloperzy mogą skutecznie egzekwować zapisy w umowach?

Gdy nabywca nieruchomości z różnych powodów chce odstąpić od umowy lub nie wywiązuje się ze zobowiązań, na które wcześniej się zgodził, deweloper ma prawo domagać się odszkodowania. Jedną z form odszkodowania jest zadatek lub kara umowna. Obie instytucje z jednej strony mają na celu dyscyplinowanie stron w dotrzymaniu zaciągniętego zobowiązania, a z drugiej strony pełnią funkcję rekompensacyjną w przypadku niewykonania zobowiązania. Obie przybierają postać pieniężną. Jeżeli kupujący opóźnia się z zapłatą całości ceny lub poszczególnych transz, deweloper jest uprawniony do naliczania odsetek za opóźnienie.

W przypadku gdy nabywca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, np. bezzasadnie odstąpił od umowy, co skutkować może np. żądaniem zapłaty kary umownej lub zalega w płatnościach transz, deweloper może podjąć następujące kroki prawne:

  • Wezwanie do zapłaty

To formalny dokument, który jest kierowany do dłużnika np. w przypadku nieuregulowanych płatności. Wezwanie powinno zawierać dokładną kwotę zadłużenia, termin, w jakim należy dokonać płatności oraz informację o możliwych konsekwencjach prawnych za brak działania. To często motywuje nabywców nieruchomości do uregulowania zobowiązań, aby uniknąć poważniejszych skutków prawnych w przyszłości.

  • Negocjacje z nabywcą

To forma alternatywnego rozwiązywania sporów między deweloperami a nabywcami nieruchomości. W negocjacjach biorą udział również adwokaci, reprezentujący interesy obu stron sporu. W porównaniu z postępowaniem sądowym ten sposób pozwala ograniczyć koszty i czas związany z dochodzeniem swoich praw. Efektem negocjacji może być np. rozwiązanie umowy na warunkach korzystnych dla obu stron konfliktu.

  • Postępowanie sądowe

Jeżeli polubowne metody dochodzenia postanowień umowy deweloperskiej zawiodą, sprawa może zostać skierowana do sądu. Podczas postępowania sądowego sąd przeanalizuje umowę zawartą między deweloperem a nabywcą lokalu oraz wskaże sprawiedliwe i zgodne z prawem rozwiązanie sporu, np. rozwiązanie umowy z winy nabywcy oraz konieczność uiszczenia kar umownych.

Podsumowanie

Umowy zawierane między deweloperami a nabywcami nieruchomości powinny być szczegółowe i precyzyjnie sformułowane oraz zawierać postanowienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący powinien wiedzieć, jakie są skutki opóźnień w spłacie lub braku zapłaty za lokal, a także co stanie się w przypadku odstąpienia od umowy. Klauzule o karach umownych i odsetkach chronią deweloperów przed stratami finansowymi. Jednak, gdy nabywca nie wywiązuje się ze zobowiązań, na które zgodził się, podpisując umowę, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej na drodze sądowej.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.