Adwokat Prawo Karne

Kancelaria zapewnia profesjonalną obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych oraz na wszystkich etapach:

  1. w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz inne organy posiadające uprawnienia dochodzeniowo śledcze m.in. poprzez: udział w przesłuchaniach i innych czynnościach dotyczących Klienta przed organami ścigania czy udział w posiedzeniach aresztowych oraz posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych;
  2. w postępowaniu sądowym, w tym w postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu;
  3. w postępowaniu wykonawczym w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności.
  4. reprezentacja oskarżycieli prywatnych w sprawach z oskarżenia prywatnego, w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia

Nasz adwokat do spraw karnych świadczy także fachową pomoc prawną pokrzywdzonym, poczynając od sporządzenia pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego aż do wydania prawomocnego orzeczenia. Zakres pomocy prawników obejmuje m.in. sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych, składanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie.

Adwokat karnista prowadzi m.in. sprawy karne z zakresu szeroko pojętych postępowań gospodarczych, w sprawach nieletnich, karnych skarbowych, korupcyjnych, dotyczące przestępstw narkotykowych, tzw. błędów w sztuce lekarskiej, wypadków komunikacyjnych, w tym popełnionych przez nietrzeźwych kierowców, przestępstw przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu i in.

W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria zapewnia:

  1. obronę obwinionego (osoby przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie;
  2. reprezentowanie pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego.
Jesteś klientem indywidualnym? Sprawdź, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Jak możemy Ci pomóc?

Zadaj pytanie lub po prostu napisz, kiedy możemy się z Tobą skontaktować.