Alimenty

Sprawy o alimenty są jednymi z najczęściej prowadzonych postępowań przed sądami rodzinnymi. To, co jest codziennością dla sądu, może być trudnym przeżyciem dla konkretnej rodziny – w końcu rozstrzygają się sprawy, które wpłyną na jej funkcjonowanie.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

Na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, odpowiednie do miejsca zamieszkania wydziały rodzinne sądów rejonowych, rozpatrują zasadność roszczenia o alimenty. Sprawa może dotyczyć zarówno dzieci, jak i eksmałżonka. Niezależnie od szczegółów, angażuję się w tego typu sprawy.

Kwestie dotyczące alimentów na dziecko regulowane są przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku. Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, które nie jest w stanie utrzymać samodzielnie. Wyjątek stanowi sytuacja, w której majątek dziecka jest wystarczający, by pokryć koszty utrzymania i wychowania.

Wysokość alimentów na dziecko

Główne czynniki wpływające na wysokość alimentów na dziecko, to: usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica.

Usprawiedliwione potrzeby to takie, które muszą być zaspokojone, aby rozwój fizyczny i psychiczny dziecka nie został zaburzony. Do usprawiedliwionych potrzeb zaliczają się: mieszkanie, wyżywienie, edukacja, higiena, wypoczynek, wizyty u lekarza itp.

Możliwości zarobkowe rodzica to nie tylko comiesięczne wynagrodzenie. Przy szacowaniu możliwości zarobkowych pod uwagę brane są także wykształcenie, stan zdrowia, doświadczenie na rynku pracy, wykonywany zawód.

Należy też zaznaczyć, że dziecko ma prawo do życia na takiej samej stopie, jak jego rodzice – uwzględniane jest to przy ustalaniu wysokości alimentów.

Obowiązek alimentacyjny nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Wygasa w momencie, w którym dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać.

Alimenty na eksmałżonka

O alimenty od eksmałżonka można ubiegać się zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jaki i z orzeczeniem o winie.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, o alimenty może ubiegać się strona, która nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Przy rozwodzie bez orzekania o winie, małżonek może ubiegać się o alimenty, jeśli popadnie w niedostatek. O niedostatku mówimy między innymi w sytuacji, w której małżonek, na przykład z powodu choroby, nie jest w stanie uzyskać środków niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Obowiązek alimentacyjny trwa pięć lat, istnieje możliwość przedłużenia.

Oferuję w szczególności:

Doradztwo prawne

odnośnie zebrania istotnych dokumentów.

Określenie zakresu majątku wspólnego

Ustalenie potencjalnej wysokości roszczenia

i perspektyw procesowych – na podstawie wywiadu i dokumentacji.

Sporządzenie pozwu

wraz z odpowiednimi wnioskami zabezpieczającymi.

Wniesienie pozwu do sądu

wraz z wyselekcjonowanymi załącznikami.

Referowanie klientowi stanu sprawy

w ramach poszczególnych posiedzeń.

Udział w posiedzeniach sądu

kontrola przebiegu sprawy, wnioskowanie o wydanie bieżącej dokumentacji sądowej w sprawie.

Jestem do Twojej dyspozycji.
Zapewniam skuteczną prawną pomoc w sprawach o alimenty – skontaktuj się ze mną, pomogę również Tobie.

Kamil Wasilewski Adwokat