Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

Dobro dziecka jest najwyższą wartością i to nim kieruje się sąd, orzekając w sprawach o ustalenie podziału władzy rodzicielskiej.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

Władza rodzicielska a regulacja kontaktów z dziećmi

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, choć dotykają sfery związanej z opieką nad małoletnim dzieckiem, są odrębnymi pojęciami, a ich prawidłowe rozróżnienie pozwala rodzicom w sposób właściwy wykonywać swoje obowiązki wychowawcze wobec pociech.

Władza rodzicielska

Władzę rodzicielską można określić jako zespół obowiązków i praw rodziców wobec dzieci, mających na celu ochronę interesów małoletnich oraz odpowiednie sprawowanie nad nimi pieczy (opieki). Obowiązki te dotyczą rodziców do momentu ukończenia przez dzieci 18 r. ż. Co istotne, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, nawet tym, którzy nie pozostają w związku małżeńskim, jeśli obie strony zgodnie zadeklarują chęć wspólnego sprawowania władzy rodzicielskiej. W takiej sytuacji rodzice są zobowiązani do ustalania wspólnego sposobu wykonywania tej władzy, choć nie wyklucza ona wykonywania również samodzielnych czynności wobec dzieci przez jednego z rodziców.

Istnieje jednak możliwość wprowadzenia przez sąd modyfikacji w sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, np. poprzez:

  • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczenie władzy drugiemu (np. współdecydowania o wszystkich lub niektórych sprawach, dotyczących dziecka)
  • ograniczenie władzy jednemu lub obojgu rodzicom, gdy dobro dziecka jest zagrożone
  • zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej, w przypadku przemijającej szkody, jaką może być, np. choroba alkoholowa rodzica
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody, np. choroba psychiczna rodzica, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka.

 

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem są całkowicie niezależne od władzy rodzicielskiej i mogą przysługiwać także tym rodzicom, którzy mają ograniczoną znacznie władzę. Warto jednak podkreślić, że sposób wykonywania tejże władzy ma wpływ na ocenę prawidłowości realizacji kontaktów. Jeśli niewłaściwe zachowanie rodzica doprowadza do tego, że kontakty te są sporadyczne lub w ogóle do nich nie dochodzi, sąd może pozbawić rodzica nie tylko możliwości widywania się z dzieckiem, ale także wykonywania władzy rodzicielskiej.

Problematyka wykonywania władzy rodzicielskiej oraz regulacja kontaktów z nim jest dość szeroka i może sprawiać sporo trudności. Zachęcam zatem do kontaktu z moją kancelarią adwokacką.

Postępowania związane z rozpadem rodziny i ustaleniem dalszego funkcjonowania jej członków wymagają dużej wrażliwości i uważności. Jako prawnik koncentruję się na tym, co będzie korzystne dla rozwoju najmłodszych uczestników sprawy.

Oferuję w szczególności:

Wyjaśnienie istotnych okoliczności

w tym faktów spornych.

Wsparcie w gromadzeniu dokumentacji i środków dowodowych

niezbędnych do prowadzenia postępowania.

Sporządzenie wniosków, usystematyzowanie roszczeń

w tym zabezpieczających.

Złożenie wniosków do sądu

i kontrola zawnioskowanych środków.

Uczestnictwo w rozprawach

czuwanie nad wymianą pism procesowych.

Analiza sprawy podziałowej

Monitorowanie prawidłowości wykonania orzeczeń

proponowanie środków procesowych w celu egzekwowania prawomocnych orzeczeń.

Skontaktuj się ze mną.
Klientom, którzy są na etapie ustalania podziału władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, oferuję pomoc w sprawnym i możliwie bezstresowym przejściu przez postępowanie sądowe.

Kamil Wasilewski Adwokat