Podział majątku

Naturalną konsekwencją zakończenia małżeństwa jest podział majątku. Jeśli małżonkowie nie mogą zrobić tego sami, przydatna jest pomoc doświadczonego prawnika.
Czytaj więcej
Szukasz pomocy? adwokat kamil wasilewski Kamil Wasilewski Adwokat

Dobre przygotowanie do postępowania, zebranie dowodów i dokładna analiza składników wchodzących w skład majątku zwiększają szanse na to, by sprawa przebiegła po naszej myśli. Jako adwokat uczestniczę w sprawach o podział majątku – na każdym etapie. Przygotowuję i składam wnioski, nadzoruję przebieg postępowań po ich korzystne zakończenie.

W chwili zawarcia związku małżeńskiego, automatycznie powstaje wspólność majątkowa (pod warunkiem, że strony nie zawarły przed ślubem małżeńskiej umowy majątkowej, tzw. intercyzy). Oznacza to, że wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w trakcie trwania małżeństwa należą do majątku wspólnego. Według artykułu 31 § 2 Kodeksu rodzinnego, do majątku wspólnego zalicza się:

  • wynagrodzenia za pracę każdego z małżonków,
  • dochody z innej działalności zarobkowej,
  • środki znajdujące się na rachunku otwartym bądź pracowniczego funduszu emerytalnego,
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością ustawową wchodzą w skład majątku osobistego każdego z małżonków. Będą to między innymi przedmioty:

  • nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
  • nabyte przez dziedziczenie, zapis, darowiznę,
  • służące do zaspokajania osobistych potrzeb,
  • uzyskane za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (np. nagrody),
  • uzyskane z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • uzyskane z tytułu odszkodowania, np. za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu czy uszkodzenie ciała.

Do majątku osobistego zalicza się także prawa autorskie i prawa niezbywalne.

Podział majątku a rozwód

Najczęściej do podziału majątku dochodzi w trakcie trwania rozwodu lub w odrębnym postępowaniu po rozwodzie. Rozdzielność majątku może się odbyć polubownie poprzez zawarcie umowy między małżonkami. Wówczas strony sporządzają dokument, w którym opisują wszystkie składniki majątku. W przypadku nieruchomości wymagany jest akt notarialny.

Aby ustalić wysokość udziałów małżonków w majątku wspólnym, konieczne jest przeprowadzenie sprawy sądowej o podział majątku. Aby dokonać podziału sądownie, najpierw należy złożyć wniosek o podział majątku wspólnego do sądu rejonowego lub okręgowego, jeśli składany jest razem z pozwem o rozwód.

Kancelaria adwokacka Poznań

Rzadko kiedy sprawy o podział majątku przebiegają szybko i bezproblemowo. Bardzo często małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestii rozdzielności majątku, co prowadzi do nieporozumień. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej z Poznania.

Oferuję w szczególności:

Ustalenie dat obowiązywania wspólności ustawowej małżeńskiej

Ustalenie dat obowiązywania wspólności ustawowej małżeńskiej

początkowej i końcowej.

Określenie zakresu majątku wspólnego

Określenie zakresu majątku wspólnego

jego składniki oraz zindywidualizowanie.

Ustalenie zakresu roszczeń uzupełniających i nakładów

Ustalenie zakresu roszczeń uzupełniających i nakładów

z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny.

Instrukcje w zakresie zebrania obligatoryjnych dokumentów

niezbędnych dla sprawy.

Analiza sprawy podziałowej

Analiza sprawy podziałowej

pod kątem sposobu podziału majątku wspólnego, rozliczenia roszczeń uzupełniających oraz koniecznych do zgłoszenia wniosków dowodowych w sprawie.

Sporządzenie wniosku o podział

wraz z selekcją przekazanej przez klienta dokumentacji.

Złożenie wniosku

we właściwym sądzie wraz z kompletem załączników i właściwą opłatą.

Zapewnienie stawiennictwa na rozprawach

wsparcia merytorycznego i kontroli przebiegu sprawy.

Zadbaj o siebie w nowej sytuacji, jaką jest życie po rozwodzie.
Zabezpiecz swoją przyszłość. Skontaktuj się
ze mną – otrzymasz skuteczne wsparcie.

Kamil Wasilewski Adwokat