Nowe Prawo działalności gospodarczej

Po ponad dziesięcioletnim okresie obowiązywania ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ustawodawca doszedł do wniosku, że najwyższy czas na napisanie od nowa dostosowanego do dzisiejszych realiów rynkowych Prawa działalności gospodarczej określanego potocznie mianem „Konstytucji dla przedsiębiorców”. W związku z tym, iż sam należę do grona przedsiębiorców, postanowiłem bliżej przyjrzeć się projektowanym zmianom.
Jakie jest cel nowego prawa?
Na początku należy zwrócić uwagę na cel nowego Prawa działalności gospodarczej, który nie ukrywam brzmi bardzo ambitnie i z pewnością spodoba się każdemu przedsiębiorcy.
Podstawowym celem nowego Prawa działalności gospodarczej jest urzeczywistnienie konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej i zagwarantowanie jej wykonywania w duchu społecznej gospodarki rynkowej, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej, poprzez ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmienione przepisy mają służyć przede wszystkim wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Zatem nasuwa się pytanie w jaki sposób ww. cel ma zostać osiągnięty
Jakie zmiany czekają Cię w nowej Konstytucji dla przedsiębiorców?
Pierwsza zasadnicza zmiana to usystematyzowanie ogólnych zasad dotyczących wykonywania działalności gospodarczej, stanowiących katalog podstawowych praw przedsiębiorcy.
Do ww. zbioru należeć będą:
a) zasada wolności działalności gospodarczej;
b) zasada równości i niedyskryminacji;
c) zasada „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”;
d) zasada przyjaznej interpretacji przepisów;
e)  zasada „domniemania uczciwości przedsiębiorcy”;
f) zasada proporcjonalności;
g) zasada uprawnionych oczekiwań;
h) zasada uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów;
i) zasada profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji;
j) zasada udzielania informacji.
Nowością jest również wprowadzenie do Prawa działalności gospodarczej wspólnego pojęcia „przedsiębiorcy” oraz zmiana pojęcia „działalności gospodarczej”.
Według nowej definicji za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą rozumianą jako zarobkową działalność wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły.
Korzyści dla osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych
Istotnym novum jest także zezwolenie osobom fizycznym nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej.
Wydłużenie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej
Kolejną ważną zmianą, jaką przewidziano w nowym Prawie działalności gospodarczej, jest wydłużenie z 24 do 36 miesięcy możliwości zawieszenia działalności gospodarczej.
Czym jest tzw. milcząca zgoda?
W projektowanej ustawie wprowadza się również zasadę udzielenia tzw. „milczącej zgody” polegającej na tym, iż jeżeli organ administracji publicznej nie rozpatrzy wniosku przedsiębiorcy w określonym terminie, uznaje się, że wydał rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem. Po upływie terminu na wydanie decyzji, przedsiębiorca będzie mógł żądać od organu administracji publicznej zaświadczenia o wydaniu rozstrzygnięcia w drodze tzw. „milczącej zgody”.
W następnej części zostaną omówione kolejne istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany jakie przewiduje nowe Prawo działalności gospodarczej.
Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszam do obserwowania nas na Facebooku i Twitterze.

Szukasz wsparcia prawnego?
Każdą osobę, która się do mnie zgłosi, traktuję z największą uwagą. Jeśli oczekujesz realnej pomocy bez oceniania, w przyjaznej atmosferze, jestem do Twojej dyspozycji.